Xin chào, hãy gửi request của bạn gồm api_key_esp và giá trị Pin 14